Vysoká škola sv. Alžbety

Vysoká škola sv. Alžbety je jednou zo súkromných vysokých škôl na Slovensku.

 

Cieľom tejto vysokej školy je vzdelávať a vychovávať zdravotníckych pracovníkov, či ľudí, ktorí nájdu uplatnenie v charitatívnej či sociálnej oblasti.

 

Poskytuje programy pre prvý, druhý i tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v dennej i externej forme štúdia. Výučba sa premieta najmä v týchto študijných odboroch :

-        verejné zdravotníctvo,

-        ošetrovateľstvo,

-        sociálna práca,

-        laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

 

Na škole sa nachádzajú nasledujúce katedry :

-        Katedra sociológie

-        Katedra misiológie

-        Katedra psychológie

-        Katedra sociálnej práce

-        Katedra tropického zdravotníctva

-        Katedra prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied.

 

Absolventi sú po ukončení magisterského stupňa štúdia môžu pracovať v rôznych sférach verejného i súkromného sektora. Uplatňujú sa najmä v oblastiach zdravotníctva, vedy a základného výskumu, v odbore sociológia ale i v oblastiach ako sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod. Ďalej sú absolventi schopní sa uplatniť  v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, v masmédiách.

 

Absolventi odboru ošetrovateľstvo sa uplatňujú  v oblasti primárneho, klinického a preventívneho ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente, v ošetrovateľskom výskume alebo ako pedagógovia, ktorí sú oprávnení  vyučovať ošetrovateľské predmety vo vzdelávaní sestier.

 

Absolventi odboru sociálna práca nachádzajú uplatnenie najmä v oblasti  sociálnej práce s deťmi – napr. v detských domovoch, krízových centrách, reedukačných centrách, centrách drogovo závislých a pod.  Jadrom tohto programu  má byť priama práca s deťmi a mládežou.

 

Absolventi laboratórnych vzšetrovacích metód sú schopní samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny – najmä klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, Dokážu organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať ďalšími pracoviskami pri riešení problémov v rámci liečebného procesu..

 

Škola má trinásť detašovaných pracovísk po Slovensku a Českej republike. Hlavné sídlo vysokej školy sa nachádza v Bratislave.