Vedecká terminológia

Vedúci práce veľmi pozitívne vždy ocení, keď použijete niektorý z termínov, ktorý on sám používa..., ale nikomu o tom nehovorte... :)

V prípade vedeckej práce je nutné používanie vedeckej terminológie. Pre vedecké štýly sú vymedzené štylistické postupy a jazykové prostriedky. Často sa vo vedeckých prácach objavujú odborné a cudzie slová.

 

Využívajú sa odborné termíny a obraty. Je veľmi dôležité tieto termíny používať správne z dôvodu ich normalizácie. Na odbornej úrovni sa posudzuje pisateľovo osvojenie si odbornej terminológie.

 

Ako zdroje sa odporúča používať priamo odporúčanú literatúru od vedúceho práce, či oponenta.

Pozn.: Vedúci práce veľmi pozitívne vždy ocení, keď použijete niektorý z termínov, ktorý on sám používa..., ale nikomu o tom nehovorte... :)