Seminárna práca

Čo je to seminárna práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Seminárna práca, v skratke seminárka, je písomná úloha a jej odovzdanie v riadnom termíne je tiež  podmienkou na získanie zápočtu na vysokej alebo vyššej odbornej škole (sporadicky seminárnu prácu píšu i stredoškoláci).

 

Seminárna práca, na rozdiel od referátu, obvykle nie je určená na ústny prednes, zato sa vyžaduje splnenie elementárnych náležitostí odborného textu.

 

Rozsah i forma seminárky sú rôzne v závislosti od odboru, predmetu alebo požiadaviek učiteľa. Maximálna dĺžka však spravidla nepresahuje 9000 znakov, t. j. 5 normostrán.

 

Kvalitná seminárna práca predpokladá kritickú reflexiu odbornej literatúry a schopnosť citovať z nej tak, ako stanovuje citačná norma. Samotný text by mal prinášať samostatné analytické, komparatívne či syntetické uchopenie témy.

 

Seminárna práca sa člení na úvod, jadro, záver, súčasťou je zoznam literatúry a prameňov, niekedy titulná strana, obsah a prílohy.

 

Pomôžeme Vám so spracovaním seminárnej práce

 

Od vypracovania a odovzdania seminárnej práce závisí, či obdržíte zápočet a ukončíte predmet. Pokiaľ si neviete rady s témou alebo nemáte čas, zverte napísanie seminárnej práce nám!

 

Spracujeme kompletné podklady k Vašej seminárnej práci a svoju povinnosť splníme, aj pokiaľ ide o prílohy a ďalšie požadované výstupy.

 

O Vašu seminárnu prácu sa postarajú skúsení a erudovaní spracovatelia so znalosťami z potrebného odboru.