Ročníková a záverečná práca

Ročníková a záverečná práca je stredne rozsiahly útvar odborného štýlu, s ktorým sa autor môže stretnúť prevažne na vysokých školách, menej často na stredných školách, či učilištiach. Ich cieľom je priblížiť autorovi pravidlá vedeckého štýlu a zoznámiť ho s princípmi samostatnej vedeckej práce. Ročníková práca by sa tiež od menej náročných prác mala odlišovať hlave určitým druhom pridanej hodnoty a novým príspevkom do vedeckej tematiky daného odboru.

Všeobecná stránka práce

 • Titulná strana práce – hore názov školy, názov práce, meno autora a prípadné náležitosti vyžadované
 • Anotácia – je neoddeliteľnou súčasťou práce. Obsahuje súhrn logicky usporiadaných myšlienok, ktoré charakterizujú prácu tak, aby si o nej mohol ktokoľvek urobiť rámcový prehľad. Text anotácie sa obvykle umiestňuje v úvodnej časti práce ( bežne za vnútornú titulnú stranu a pred obsah ). Býva v slovenskom a anglickom jazyku.

Obsah

 • Úvod - v úvode sa určí problém, s ktorým sa chceme zaoberať, s vyvetlením, prečo sme si túto tému zvolili, čo chceme dosiahnuť. Ďalej sa definujú ciele práce, ktoré sa budú v práci postupne prezentovať.
 • Jadro – hlavná časť práce rozdelená do kapitol a podkapitol, súčasťou môže byť riešenie nejakého problému, úlohy, metodika, výsledky. Táto hlavná časť býva rozdelená podľa BP a DP na teoretickú ( literárny rešerš ) a praktickú časť ( vlastné spracovanie ). Teoretická časť uvádza a zhrňuje poznatky skúmaného problému v odbore. Metódy práce popisujú postupy a techniky, ktoré boli pri tvorbe použité a odkazujú na ich autorov. Vlastná časť práce obsahuje stav riešenej problematiky, teda mapovanie a históriu skúmaného daného javu, kto sa akým problémom zaujímal, či medzi viacerými autormi nastala zhoda. Nasleduje vlastná autorská práca, ktorá z týchto poznatkov vychádza.
 • Záver – zhodnotenie, čo autorovi napísanie práce prinieslo, ako je práca ďalej využiteľná. Záver obsahuje dosiahnutie výslednkov práce, porovnáva ich s už zistenými informáciami, uvádza dôvody a príčiny zhody či odchýlky. V žiadnom prípade nepopisuje subjektívne ( vlastné ) pocity . tie môžu byť zahrnuté vo vlastnej kapitole pred záverom, najčastejšie označené ako „ výsledky a diskusia “.
 • Časť príloh – tabuľky, grafy, fotografie…
 • Zoznam bibliografických citácií a ďalšie , napr. dokumentačné prílohy. Dôležitou normou pre autorov je ISO 690 Informácie a dokumentácie – pravidlá pre bibliografické odkazy a citácie informačných zdrojov. Norma špecifikuje prvky , ktoré je potrebné uvádzať v bibliografických odkazoch a citáciách všetkých druhov informačných zdrojov ( monografia, periodiká, príspevky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informačné zdroje, hudba, zvukové dokumenty, tlačoviny, fotografie, grafické a audiovizuálne diela a filmy).
 • · Zoznam použitej literatúry

 

Niektoré zásady pre spracovanie :

 • Dbať na prísne logickú nadväznosť
 • V súvislosti s tým, je nutné dbať na dodržiavanie logických a štylistických pravidiel. Pokiaľ niekto z čitateľov práce nepochopí to, čo chceme vyjadriť, nie je to väčšinou jeho, ale naša chyba.
 • Snahou je sa vyvarovať zmiešaniu objektívnych výsledkov a subjektívneho názoru, nie je možné prispôsobovať skutočnosť naším názorom.
 • Je nutné dbať na pravidlá etiky a nevydávať cudzie myšlienky za vlastné. Autor práce postupuje pri spracovaní práce v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov ( autorský zákon ) v platnom znení.