Príprava obhajoby

Obhajoba bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce tvorí cca tretinu jej celkového hodnotenia, a preto je dobré sa na ňu vopred dostatočne pripraviť a nič nepodceniť. Nižšie si predstavíme základné pravidlá, ktorých je dobré sa držať a ktoré Vám môžu pomôcť k úspešnému zvládnutiu obhajoby, alebo aj k zlepšeniu navrhnutej známky.

 

1) Precízne spracovaná prezentácie v PowerPointe

Kvalitná prezentácia by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej obhajoby. Ideálne by mala obsahovať 10 slidov, avšak ich konkrétny počet si každá univerzita alebo vysoká škola určuje odlišne. V prípade, že má Vaša VŠ alebo konkrétna fakulta k dispozícii vlastnu PowerPoint šablónu na účely obhajoby BP, alebo DP, pracujte v nej. Ak takú šablónu k dispozícii nemáte, alebo chcete prezentovať vo vlastnom dizajne, snažte sa použiť aspoň logo školy.

V obsahu prezentácie by nemali absentovať úvodné informácie o autorovi, školiteľovi a názve práce. V ďalších slidoch potom stručne popíšte riešenú problematiku, ciele práce, metódy a metodiku výskumnej činnosti, získané výsledky a záverečnú diskusiu obsahujúcu prínos práce a odporúčania pre prax. Do prezentácie je rovnako možné zahrnúť otázky vedúceho a oponenta z posudku. Týmto sa budeme podrobnejšie venovať v bode č. 2. Záverečným snímkom ​​by malo byť poďakovanie za pozornosť.

Ďalšie tipy:

• Pred začiatkom prezentácie si vždy prekontrolujte jej funkčnosť.

• V úvode prezentácie oslovte prítomného predsedu, podpredsedu aj členov komisie. Vhodné je použiť spojenia ako "Vážený pán predseda, ...".

• Vynechajte slová ako jednoducho, akoby, vlastne, takže, citoslovcia a iné ...

• Vyskúšajte si prezentáciu nanečisto pred priateľmi a zmerajte si jej dĺžku.

• V priebehu obhajoby nikdo nečítajte Z PREZENTÁCIE!

 

2) Odpovede na otázky oponenta a vedúceho práce

Akonáhle bude Váš približne Pätnásťminútový monológ u ​​konca, na rad prichádza komisia a jej prípadné doplňujúce otázky, ktoré môžu mimo otázok z posudkov obsahovať aj ďalšie témy, ktoré sú pre jednotlivých členov komisie zaujímavé. Aby Vás teda tieto otázky nevyviedli z miery, je veľmi dôležité sa vopred riadne pripraviť. Otázky z posudkov navyše máte k dispozícii minimálne týždeň pred obhajobou, a preto je nutné pri odpovediach pôsobiť sebaisto a pripravene. Nižšie nájdete opäť niekoľko užitočných tipov:

• Hovorte, až keď ste opýta.

• Odpovedajte k veci, vynechajte omáčku.

• Buďte pokorní, za pozitívne pripomienky poďakujte.

• Negatívne pripomienky buď vecne argumentujte, alebo uznajte chybu a opäť za ne poďakujte.

• Usmievajte sa.

• Dýchajte.