Blog

Ako správne stanoviť cieľ vedeckej práce?

05. 02. 2019

Vhodne stanovená výskumná úloha je okamžite po zvolení témy práce najdôležitejším bodom spracovania vedeckého textu. Na prvý pohľad sa môže jednať o pomerne banálnu záležitosť, ale výskumný cieľ je niečo, čo preniká do celej Vašej práce, v jeho súlade vytvoríte celú teoretickú časť a jeho naplnenie snažíte plniť v rámci praktickej časti.

 

Přečítať celý článok


Ako napísať metodiku bakalárskej práce

05. 02. 2019

Spracovanie akýchkoľvek vedeckých prác, či už ide o bakalársku, diplomovú, dizertačnú alebo inú, vyžaduje použitie vedeckých metód. Úplne každý vedecký obor disponuje štandardizovanými postupmi, ktoré sú potrebné v priebehu výskumnej činnosti aplikovať na prax.

 

Přečítať celý článok


Tvorba diskusie diplomovej práce

05. 02. 2019

Na začiatku je dobré si povedať, aký má význam v diplomovej práci diskusia vôbec. Najdôležitejším účelom diskusie je prenesenie výsledkov realizovaných výskumných činností do kontextu daného problému, a to z úplne jednoduchého dôvodu.

 

Přečítať celý článok


Tvorba úvodu bakalárskej práce

05. 02. 2019

Z vlastnej skúsenosti vieme, že študent je schopný tvorbu svojej bakalárskej alebo diplomovej práce odložiť o celé mesiace, čím zrejme príde o čas, ktorý môže v závere chýbať. Mať hotový aspoň úvod práce, môže byť prvým dôležitým krokom k zahájeniu demonštrácie menom prokrastinácia.

 

Přečítať celý článok


Anotácia versus abstrakt bakalárskej práce, ako ich rozlíšiť?

11. 12. 2018

Definovať rozdiel medzi anotáciou a abstraktom bakalárskej, alebo inej záverečnej práce, je pre mnoho študentov ťažké, preto si v tomto článku odlišnosť medzi nimi definujeme.

 

Přečítať celý článok


Nastavenie číslovania stránok v bakalárskej práci

8. 12. 2018

Tento manuál je zameraný na MS Word 2010, ak disponujete novšou, alebo staršou verziou Wordu nezúfajte, postup je u všetkých veľmi podobný, odlišné sú iba názvy niektorých výberov alebo záložiek.

 

Přečítať celý článok


Formátovanie bakalárskej práce

7. 12. 2018

Formátovanie bakalárskej, ale aj akéjkoľvek inej záverečnej práce predstavuje tvrdý oriešok pre rad študentov. Kľúčom k úspechu je, sa vždy najskôr informovať o požiadavkách Vašej konkrétnej školy a fakulty na formátovanie záverečných prác.

 

Přečítať celý článok


Citácie v bakalárskej práci

6. 12. 2018

Pri tvorbe nielen bakalárske, ale aj akékoľvek inej záverečnej alebo seminárnej práce, je nutné, aby bol spomenutý všetok prevzatý materiál podľa stanovených citačných noriem.

 

Přečítať celý článok


Ako má vyzerať formálna úprava záverečnej práce?

12. 11. 2018

V predchádzajúcom článku sme sa venovali správnej voľbe vedúceho bakalárskej alebo diplomovej práce. V prípade, že sa Vám vhodného vedúceho podarilo "ukoristiť", nezaspite na vavrínoch, ešte nemáte vyhraté.

 

Přečítať celý článok


Pravidlá komunikácie s vedúcim záverečnej vysokoškolskej práce

12. 11. 2018

V predchádzajúcom článku sme sa venovali správnej voľbe vedúceho bakalárskej alebo diplomovej práce. V prípade, že sa Vám vhodného vedúceho podarilo "ukoristiť", nezaspite na vavrínoch, ešte nemáte vyhraté.

 

Přečítať celý článok


Ako správne zvoliť vedúceho bakalárskej / diplomovej práce?

12. 11. 2018

Mnoho študentov vysokej školy sa súbežne s neľahkou úlohou, ktorým je voľba témy bakalárskej alebo diplomovej práce, stretáva i s ďalším orieškom, v podobe voľby vedúceho tejto práce.

 

Přečítať celý článok


Príprava obhajoby

19. 9. 2018

Obhajoba bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce tvorí cca tretinu jej celkového hodnotenia, a preto je dobré sa na ňu vopred dostatočne pripraviť a nič nepodceniť.

 

Přečítať celý článok


Účel rigoróznej alebo doktorandskej práce

28. 3. 2018

Účelom rigoróznej alebo doktorandskej práce je dokázať, že študent je schopný kvalitne a samostatne spracovávať vedecké poznatky , spolu s naštudovanou literatúrou a aplikovať ich v praxi, respektíve v danej práci.

 

Přečítať celý článok


Ročníková a záverečná práca

28. 3. 2018

Ročníková a záverečná práca je stredne rozsiahly útvar odborného štýlu, s ktorým sa autor môže stretnúť prevažne na vysokých školách, menej často na stredných školách, či učilištiach.

 

Přečítať celý článok


Bakalárska práca

02. 11. 2017

Bakalárska práca je záverečnou prácou a píše sa pri ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Po úspešnom obhájení a zoštátnicovaní študent získava titul Bc. – bakalár.

 

Přečítať celý článok


Seminárne práce

19. 10. 2017

Seminárne práce, či semestrálne práce, hoci sa väčšinou jedná o kratší útvar s rozsahom okolo 10 normostrán, by mali byť jasne štruktúrované a mali by dodržiavať všetky formálne náležitosti.

 

Přečítať celý článok


Vysoká škola sv. Alžbety

19. 10. 2017

Vysoká škola sv. Alžbety je jednou so súkromných vysokých škôl na Slovensku.

 

Přečítať celý článok


Diplomové práce

18. 10. 2017

Diplomové práce (DP) sú rozsiahlejšie bakalárske práce, ktoré by mali byť založené na rovnakom princípe, s väčšou vypovedacou hodnotou.

 

Přečítať celý článok


Pozor na autorstvo

18. 10. 2017

Autorský zákon a ochrana umeleckého diela - s tým súvisí pojem autorstva.

 

Přečítať celý článok


Vedecká terminológia

18. 10. 2017

Vedúci práce veľmi pozitívne vždy ocení, keď použijete niektorý z termínov, ktorý on sám používa..., ale nikomu o tom nehovorte... :)

 

Přečítať celý článok


Syntéza, vlastné návrhy riešenia

18. 10. 2017

Záverečná fáza väčšiny odborných prác obsahuje zhrnutie a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré boli dosiahnuté na základe výskumov.

Přečítať celý článok


Štylistika vo vedeckých prácach

12. 10. 2017

Ako je tomu u väčšiny vedeckých prác, každá obsahuje množstvo grafov, obrázkov, tabuliek a iných technických pomôcok.

 

Přečítať celý článok


Čo je to abstrakt?

09. 10. 2017

Môžeme si pod tým predstaviť krátku, ale výstižnú charakteristiku obsahu celej práce.

 

Přečítať celý článok


 

Ako písať bakalársku prácu?

09. 10. 2017

V nasledovnom článku sa bližšie zameriame nato ako písať bakalársku prácu.

 

Přečítať celý článok