Ako má vyzerať formálna úprava záverečnej práce?

 

Formálna úprava bakalárskej alebo diplomovej práce tvorí neoddeliteľnú súčasť jej hodnotenia, a preto si teraz predstavíme niekoľko zásad, ktorých dodržiavanie nám pomôže pri vypracovaní a následne pri obhajobe.

 

Základom úspechu je umenie vteliť sa do potenciálneho čitateľa práce, a zostaviť ju tak, aby bola prehľadná, logicky usporiadaná, a ľahko čitateľná. Môže sa tiež jednať o čitateľa, ktorý chce v texte vyhľadať len jedinú podstatnú informáciu, a preto je dôležité mať správne vypracovanú anotáciu, abstrakt, obsah práce, i záver.

 

K orientácii v jednotlivých častiach textu tiež slúži formálna úprava. V praxi tým rozumieme stav, keď je celá práca formátovaná rovnako, má teda rovnaké riadkovanie, veľkosť písma, odrážky, spôsob citovania, atď. K dosiahnutiu požadovaného stavu si v MS Word stačí vhodne nadefinovať štýly písma, riadkovanie, odsadenie textu a nadpisy vrátane ich číslovania.

 

Riadne označené a popísané, automatický generovanými odkazmi by mali byť aj všetky grafy, obrázky a tabuľky. Teraz si predstavíme jednotlivé časti práce, a ich náležitosti. Každá škola môže mať úvodné strany záverečných prác nadefinované inak, preto je dôležité byť oboznámený s metodickým pokynom pre vypracovanie záverečných prác danej školy, fakulty či katedry.

Odbornú prácu spravidla začíname titulnou stránkou, kde sú uvedené informácie o názve školy, fakulty, katedry, názvu práce v češtine a angličtine, podtitulu práce, jej typu (bakalárska, diplomová, rigorózna), meno autora a vedúceho práce vrátane všetkých dosiahnutých akademických titulov a miesto a rok vydania práce.

 

Nasledujúce dve strany sú venované čestnému vyhláseniu autora a poďakovaniu. Vyhlásenie je často už preddefinovanú šablónou, do ktorej sa iba doplnia osobné údaje autora. Popri tom poďakovanie je individuálne, a jeho zaradenie, rovnako ako obsah sú úplne voliteľné.

 

 

Ďalšia časť je tvorená obsahom práce, ktorý musí byť vždy generovaný prostredníctvom automatických odkazov. Číslovanie stránok práce potom začína vždy až za poslednou stranou obsahu, prvou číslovanou stranou preto pokojne môže byť napríklad strana č. 6.
Po obsahu práce nasleduje úvod práce, ktorého úlohou je zoznámenie čitateľa s motiváciou autora k voľbe téme, a úvodnými informáciami o skúmanej problematike. Jeho rozsah spravidla nepresahuje 2 NS.
Teraz sa dostávame k teoretickej a praktickej časti práce, ktoré by rozsahovo mali byť v rovnováhe. Niektoré školy však vyžadujú pomer teoretická časť 1/3: praktická časť 2/3, preto je opäť nutné poznať metodický pokyn k vypracovaniu BP a DP.
Niekedy býva do textu zaraďovaná diskusie, v ktorej sú dosiahnuté výskumné výsledky porovnávanie a diskutovanie s teoretickými poznatkami z teoretickej časti práce.
Na rad potom prichádza záver práce, ktorý v sebe zhŕňa dosiahnuté poznatky a výsledky výskumnej činnosti.
Ďalšia časť práce tvorí zoznam použitej literatúry, v ktorom sú uvedené všetky bibliografické, legislatívne, internetové a ďalšie zdroje, z ktorých práca čerpala, vo formáte zvolenej citačnej normy. Nasleduje automaticky generovaný zoznam obrázkov, tabuliek a grafov.
Posledné strany práce sú venované zozname príloh, kam sú zaraďované napríklad doslovné prepisy rozhovorov, dotazníky a iné prílohy, ktoré by sa do práce nevošli, alebo by ju zbytočne nadmerne rozširovali. Jednotlivé prílohy sú očíslované a zoradené v poradí, ako sa spomínajú v práci. Prílohy sa nezapočítavajú do rozsahu práce, a strany príloh sa spravidla nečíslujú, alebo sa číslujú iným spôsobom.
Nestíhate vypracovanie svojej záverečnej práce v termíne, alebo si neviete rady s jej formálnym spracovaním? KONTAKTUJTE NÁS!!!

 

Ďalšia časť je tvorená obsahom práce, ktorý musí byť vždy generovaný prostredníctvom automatických odkazov. Číslovanie stránok práce potom začína vždy až za poslednou stranou obsahu, prvou číslovanou stranou preto pokojne môže byť napríklad strana č. 6.

 

Po obsahu práce nasleduje úvod práce, ktorého úlohou je zoznámenie čitateľa s motiváciou autora k voľbe téme, a úvodnými informáciami o skúmanej problematike. Jeho rozsah spravidla nepresahuje 2 NS.

 

Teraz sa dostávame k teoretickej a praktickej časti práce, ktoré by rozsahovo mali byť v rovnováhe. Niektoré školy však vyžadujú pomer teoretická časť 1/3: praktická časť 2/3, preto je opäť nutné poznať metodický pokyn k vypracovaniu BP a DP.

 

Niekedy býva do textu zaraďovaná diskusie, v ktorej sú dosiahnuté výskumné výsledky porovnávanie a diskutovanie s teoretickými poznatkami z teoretickej časti práce.

Na rad potom prichádza záver práce, ktorý v sebe zhŕňa dosiahnuté poznatky a výsledky výskumnej činnosti.

 

Ďalšia časť práce tvorí zoznam použitej literatúry, v ktorom sú uvedené všetky bibliografické, legislatívne, internetové a ďalšie zdroje, z ktorých práca čerpala, vo formáte zvolenej citačnej normy. Nasleduje automaticky generovaný zoznam obrázkov, tabuliek a grafov.

 

Posledné strany práce sú venované zozname príloh, kam sú zaraďované napríklad doslovné prepisy rozhovorov, dotazníky a iné prílohy, ktoré by sa do práce nevošli, alebo by ju zbytočne nadmerne rozširovali. Jednotlivé prílohy sú očíslované a zoradené v poradí, ako sa spomínajú v práci. Prílohy sa nezapočítavajú do rozsahu práce, a strany príloh sa spravidla nečíslujú, alebo sa číslujú iným spôsobom.

 

Nestíhate vypracovanie svojej záverečnej práce v termíne, alebo si neviete rady s jej formálnym spracovaním? KONTAKTUJTE NÁS!!!